นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ความยินยอม

ในฐานะผู้เยี่ยมชมหรือสมาชิกของ Instatravel คุณยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ไม่ว่าจะโดยการเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์นี้ หรือลงทะเบียนเป็นสมาชิก

Massive Media Match สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา เงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนจะมีผลสามสิบ (30) วันหลังจากมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้

การเป็นสมาชิก

การลงทะเบียนแสดงว่าคุณตกลงว่าคุณจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง รวมทั้งคุณมีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายเพื่อสรุปข้อตกลงดังกล่าว

ผู้เยาว์ควรได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายก่อนลงทะเบียน ไม่ว่าในกรณีใด คุณควรมีอายุ 13 ปีขึ้นไปเพื่อลงทะเบียนใน Instatravel

Instatravel มีอิสระในการยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณได้ตลอดเวลา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด และไม่จำเป็นต้องมีการเตือนก่อนล่วงหน้า

สมาชิกทุกคนต้องรับผิดต่อผลที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้

Massive Media Match อาจหยุดให้บริการ รวมทั้งระงับหรือลบการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลาและไม่ต้องมีการแจ้งเตือน

ในกรณีที่มีความขัดแย้งกับสมาชิก (หรือที่ไม่ใช่สมาชิก) คนอื่นๆ อย่างน้อยหนึ่งคน Massive Media Match จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าชนิดใด ในปัจจุบันหรือในอนาคต ที่มีการคาดการณ์หรือไม่ได้คาดการณ์ ที่ทราบหรือไม่ทราบ ซึ่งเป็นผลของหรือเกี่ยวพันความขัดแย้งดังกล่าว

ข้อมูลโปรไฟล์ สมุดเยี่ยม บล็อก รูปภาพ และข้อมูลสาธารณะอื่นๆ

ข้อมูลสาธารณะทั้งหมดต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบัญญัติใดๆ คุณยอมรับคำชี้แจงนี้โดยชัดแจ้ง และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบ (ตามกฎหมายแพ่งและอาญา) ต่อข้อมูล ข้อความ และรูปภาพที่คุณเผยแพร่

ข้อมูลทั้งหมดที่คุณอัพโหลดหรือโพสต์ต้องไม่ฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิ์ของผู้แต่ง สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือความลับทางการค้า หรือทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ส่วนบุคคลหรือสิทธิ์สาธารณะของบุคคลที่สาม

ข้อมูลทั้งหมดที่คุณอัพโหลดหรือโพสต์จะไม่หลอกลวง ขู่เข็ญ ทำลายชื่อเสียง หรือ

ขั้นตอนการร้องเรียน

คุณต้องรายงานข้อมูลที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือข้อมูลที่ผิดกฎหมาย/ข้อมูลสาธารณะที่พบในเว็บไซต์ของเราไปยัง abuse-th@Instatravel.com ตามเวลาที่เหมาะสม

หาก Instatravel พิจารณาว่าข้อร้องเรียนของคุณเกี่ยวกับเนื้อหาที่สมาชิกอื่นโพสต์ไว้ต้องได้รับการแสดงเหตุผล เนื้อหาที่ผิดกฎหมายจะถูกลบออก (ข้อความ รูปภาพ ข้อมูล)

ขั้นตอนการร้องเรียนเป็นไปตามมาตรา 14 ของข้อกำหนด EU 2000/31/CE เกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

บริการของ Instatravelไม่มีค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าบริการใส่รูปภาพไว้ในสปอตไลท์ การขอรับเครดิตเพื่อใส่รูปไว้ในสปอตไลท์ได้ง่ายขึ้น หรือรูปแบบการสมัครสมาชิกใดๆ ที่มีค่าบริการเพิ่มเติม

เครื่องหมายการค้า

Instatravel.com และ Instatravel เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์Massive Media Match NV ©2006 สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความ รูปถ่าย ภาพ รูปวาด และกราฟิกอื่นๆ ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ คุณสามารถพิมพ์ภาพเหล่านั้นเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวได้ การใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดต้องได้รับการอนุญาตจาก Instatravel

เมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลที่เจตนาจะให้บุคคลทั่วไปดูได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ รูปถ่าย ภาพ รูปวาด หรือกราฟิกสำหรับโปรไฟล์ สมุดเยี่ยม รายการ รายการความคิดเห็น คำบรรยายภาพ คำวิจารณ์ และอื่นๆ ผู้ใช้อนุญาตให้ Massive Media Match มีสิทธิ์แบบไม่จำกัดในการเผยแพร่ ใช้ ประมวลผล แปล หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลนี้

ทุกคนสามารถใส่ลิงก์มายังเว็บไซต์นี้หรือผลิตภัณฑ์หรือหน้าแต่ละหน้าบนไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม เว้นแต่การใช้องค์ประกอบและ/หรือเทคนิคใดๆ ที่ทำให้ผู้เยี่ยมชมไม่ทราบแน่ชัดว่าตนกำลังเรียกดูเว็บไซต์ใดอยู่

ความรับผิด

Instatravelขอสงวนสิทธิ์และปฏิเสธความรับผิดใดๆ ทั้งหมด Instatravelไม่ขอรับประกันความเชื่อถือได้ ความปลอดภัย หรือลักษณะของการบริการที่แนะนำไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด เว้นแต่สิทธิ์ที่มีการปฏิเสธอย่างชัดแจ้ง Massive Media Match ขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดและจำกัดความรับผิดขั้นต่ำทางกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาหรือลักษณะของการเผยแพร่ หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามมา

Massive Media Match ไม่สามารถและไม่ขอรับประกันว่าเว็บไซท์จะทำงานได้โดยไม่ติดขัดและไม่มีข้อผิดพลาด Massive Media Match ไม่รับประกันเกี่ยวกับผลของการใช้เว็บไซต์นี้ และเกี่ยวกับความเชื่อถือได้หรือความถูกต้องของข้อมูลซึ่งสามารถพบได้ เว็บไซต์นี้จัดให้โดย Massive Media Match บนพื้นฐาน 'ตามที่เป็น' และ 'ตามที่มี'

Massive Media Match ไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์นี้ ข้อมูล เนื้อหา สาระ หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ Massive Media Match ขอปฏิเสธการรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการขายและความเหมาะสมสำหรับสาเหตุเฉพาะ

Massive Media Match ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายชนิดใดๆ ที่เป็นผลจากการใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม

ในฐานะผู้ใช้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบและรับผิดทั้งหมดต่อข้อมูลใดๆ ที่คุณเผยแพร่ และ/หรือกิจกรรมใดๆ ที่คุณมีส่วนร่วมในหรือผ่านโปรไฟล์ของคุณ โดยไม่มีการคัดค้าน คุณไม่เพียงต้องรับผิดและรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณเผยแพร่บนเพจของคุณเท่านั้น แต่คุณยังต้องรับผิดชอบต่อความคิดเห็นและคำตอบที่คนอื่นๆ เผยแพร่บนเพจของคุณ คุณสามารถลบเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างง่ายดาย

ลิงก์ (ภายนอก)ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ รวมถึงแบนเนอร์ ปุ่ม และลิงก์ข้อความเป็นความรับผิดชอบและความรับผิดของเจ้าของลิงก์ Massive Media Match สามารถป้องกันการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นและสามารถฟ้องร้องได้หากไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้ส่วนบุคคล ปกติ และไม่ใช่เชิงพาณิชย์

การใช้ส่วนบุคคล ปกติ และไม่ใช่เชิงพาณิชย์

ต้องใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

ไม่อนุญาตให้มีการขายเครดิต โปกเกอร์ชิพ สกิน หรือ การบริการอื่น ๆ ที่มีบนเวปไซด์

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะที่ผิดปกติ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ขัดกับเงื่อนไขและคำเตือนในข้อความนี้หรือในข้อความอื่นๆ คุณต้องใช้เว็บไซต์ทั้งหมดเหมือนเช่นบุคคลที่ปกติ รอบคอบ และมีเหตุมีผลพึงกระทำ

ห้ามทำการฉ้อโกงทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การซื้อ การได้มา การชนะรางวัล หรือ การใช้เครดิตของ Instatravelหรือเงินสกุลอื่นของ Instatravel

คำเตือนและข้อบ่งชี้

คุณต้องอ่านและเข้าใจคำเตือนและข้อบ่งชี้ทั้งหมดในไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปหลังจากอ่านคำเตือนแล้วถือว่าเป็นการยินยอมโดยชัดแจ้งอันเกี่ยวเนื่องกับเอกสารเหล่านี้

เงื่อนไขอื่นๆ

เงื่อนไขอื่นๆ สำหรับบริการบางอย่าง เช่น แนวทางปฏิบัติ คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว คำเตือน การอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และการกำหนดราคาเป็นส่วนเสริมของเงื่อนไขเหล่านี้

การเข้าถึง

การใช้ชื่อผู้ใช้ ชื่อที่ใช้เข้าระบบ รหัสผ่าน และ/หรือรหัสการเข้าระบบ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลการลงชื่อเข้าระบบ") เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้ต้องรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลการลงชื่อเข้าระบบดังกล่าว

ผู้ใช้ต้องแจ้ง Massive Media Match ทันทีหากมีการฝ่าฝืนหรือละเมิดการใช้ข้อมูลเข้าระบบโดยส่งอีเมลมาที่ abuse-th@Instatravel.comโดยอีเมลต้องมีชื่อหัวเรื่องว่า 'การลงชื่อเข้าระบบ'

การใช้ในอาณาเขต

ห้ามใช้เว็บไซต์นี้ในประเทศที่มีส่วนใดของข้อตกลงนี้ที่เป็นโมฆะตามกฎหมายท้องถิ่น โดยไม่ทำให้เกิดความเป็นโมฆะของข้อตกลงนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน

เขตอำนาจศาล

ข้อตกลงนี้และความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเว็บไซต์นี้จะควบคุมดูแลโดยกฎหมายของประเทศเบลเยี่ยม โดยไม่คำนึงถึงข้อขัดแย้งของบทบัญญัติของกฎหมาย คุณและ Instatravelตกลงยินยอมตามเขตอำนาจศาลตามหลักบุคคลและเขตอำนาจศาลเฉพาะที่ตั้งอยู่ในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม